Periyodik Bak?m Anla?malar?

GNC Teknik olarak alm?? oldu?unuz ürünlerin periyodik bak?mlar? uzman servis personelimiz taraf?ndan gerçekle?tirilmekte, bu bak?mlar esnas?nda son teknoloji ekipmanlar?m?z ile bak?m hizmeti k?sa sürede gerçekle?tirilmektedir. Bak?m günü geldi?inde biz sizi bilgilendirecek, bak?m için gerekli uzman kadromuzu ve servis araçlar?m?z? yönlendirece?iz.