Uzaktan ?zleme ve Kontrol Sistemleri

GNC Teknik uzaktan izleme ve kontrol sistemleri sayesinde; mesafe s?n?rlamas? olmaks?z?n jeneratörlere uzaktan eri?im mümkün olmakta, tüm detaylar kullan?c? taraf?ndan takip edilebilmektedir. Sistem kapsam?nda, basit bir alarmdan karma

??k uygulamalar?n izlenebildi?i SCADA ekran?na kadar farkl? nitelikte çözümler sunulmaktad?r.

GNC Teknik setlerinde, panonun üzerindeki kontrol ünitesinden jeneratör kumanda edilebildi?i gibi, bilgisayar üzerinden de birçok müdahale yap?lmas? mümkün olmaktad?r. Bilgisayar, jeneratörün hemen yan?na kurulabilece?i gibi, uzak bir mesafede de konumland?r?labilir.

En basit hali ile jeneratörde yer alan kontrol ünitesini bilgisayar?n?z?n RS-232 seri portuna ba?layabilirsiniz. Sa?lad???m?z program? bu bilgisayara kurarak jeneratörü kumanda edebilirsiniz.

E?er jeneratörünüze yerel a??n?z veya internet üzerinden müdahale etmek isterseniz, opsiyonel bir ünite yard?m? ile ayn? program? kullanarak jeneratörünüze mesafe k?s?tlamas? olmaks?z?n müdahale edebilirsiniz.

 

Uzaktan Eri?imi kullanarak motor, alternatör ve kontrol sistemlerinin durumlar? hakk?nda ayr?nt?l? verilere ula?mak mümkündür. Bunlar?n ba??nda jeneratörün, otomatik konum veya kapal? konuma getirilmesi, çal??t?r?lmas?, durdurulmas? ve test konumuna getirilmesi gibi ana çal??t?rma i?levleri, jeneratör yük durumu ile ilgili temel veriler gelmektedir.